Kategórie

313 tis.
položiek skladom
204
rozdaných darčekov
Sphere

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Vážení zákazníci

spracovaniu Vašich objednávok venujeme maximálnu pozornosť a starostlivosť, dôsledne kontrolujeme vyskladnenie objednávky. Aj napriek našej snahe môže prísť k tomu, že zákazník nebude celkom spokojný s vybavením objednávky alebo dôjde k vyskytnutiu sa vady na tovare. Pre tieto prípady platí tento reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami: 
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Vymedzenie pojmov:

spotrebiteľ – konečný zákazník

Čl.1 
Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, spotrebiteľ má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý  v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. 
Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené spotrebiteľom u vady s vylúčením bežného opotrebenia.

Čl.2 
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu na reklamačnom oddelení v MAKRO spol. s. r. o. V prípade, že je v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo pre spotrebiteľa bližšie môže uplatniť právo zo záruky priamo v tomto servise, ak sa nerozhodne inak.

Vybavením reklamácie je poverený reklamačný pracovník alebo pracovník predajne, ktorý je povinný reklamáciu posúdiť. 
Pri uplatnení spotrebiteľskej reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť: 
-          doklad o kúpe – pokladničný doklad, 
-          záručný list, ak bol vydaný, 
-          meno a adresu spotrebiteľa prípadne telefonický kontakt, 
-          presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru, 
-          tovar v stave ako je uvedené v Čl.1.

O prijatí reklamácie reklamačný pracovník vystaví spotrebiteľovi doklad s uvedením identifikačných údajov spotrebiteľa, dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatka podpis reklamačného pracovníka.

 

Čl.3 
Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby nie však za vady: 
-         ktoré si spotrebiteľ spôsobil sám, 
-         o ktorých spotrebiteľ pred prevzatím tovaru vedel, 
-         na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, 
-         ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním , nesprávnym servisom, použitím nesprávnych náplní a filtrov, prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti, 
-         spojené s porušením ochrannej plomby na tovare, 
-         boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Čl.4 
Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie.

Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak na tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. 
Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

Ak spotrebiteľovi vzniklo právo na reklamáciu vady tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. O vybavení reklamácie je reklamačný pracovník povinný písomne formou doporučenej listovej zásielky oboznámiť spotrebiteľa a ak je potrebné vyzve ho na prevzatie tovaru.

V prípade, že si spotrebiteľ v stanovenej lehote neprevezme tovar bude mu účtované skladné vo výške 10,- Sk za každý deň omeškania až do doby 6 mesiacov, po tejto dobe môže byť tovar odpredaný. V prípade, že reklamovaný tovar bol doručený poštou odpošle aj vybavenú reklamáciu týmto spôsobom.

Čl.5
Práva kupujúceho

Spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. 
Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má spotrebiteľ právo:

-         na výmenu veci, alebo
-         právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možností má spotrebiteľ.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže
byť tovar riadne používaný vzniká právo spotrebiteľa na:

- výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má spotrebiteľ aj v prípade, že oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Spotrebiteľ môže pri vadách, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci požiadať o primeranú zľavu z ceny.

Čl.6 
Účinnosť reklamačného poriadku

        Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 01. 2006. 
Reklamácie doposiaľ uplatnené sa posudzujú podľa doteraz platného reklamačného poriadku s tým, že na tovar zakúpený od 1.4.2004 sa vzťahuje 24 mesačná záruka.

Ing. Pavol Č e c h

riaditeľ spoločnosti v.r.